Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН И САЙТ НА МЕБЕЛИ PLATAN

Мебели PLATAN е собственост на АРИ КОМ ООД. АРИ КОМ ООД е собственик на уеб сайт https://platan.bg

Следните условия са условията на споразумението между Вас и мебели PLATAN. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

Всички изображения, текст, flash анимации и др. са със запазени права, и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение от мебели PLATAN.

Този уеб сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този уеб сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Всички цени посочени на уебсайта са в лева с включен ДДС.

Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. Мебели PLATAN може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

Възможно е електронните изображения на продуктите на сайта на мебели PLATAN да се различават в малка степен от действителните цветове на изделията, поради спецификата на екрана, на който ги разглеждате. Мебели PLATAN ви съветва , след като изберете конкретен продукт, заповядайте да го видите в най-близкия до вас физически магазин на мебели PLATAN. Мебели PLATAN не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

Мебели PLATAN съветва, за по-голяма сигурност, позвънете на телефоните за контакти. Ще получите информация от нашите оператори за цени и наличности. Мебели PLATAN не предоставя гаранции, че отчетените при използването на предоставяната от мебели PLATAN информация проблеми ще бъдат разрешавани. Чрез предоставянето на информация мебели PLATAN не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост.

мебели PLATAN се грижи за строгата конфиденциалност на предоставени от вас лични данни по смисъла на ЗЗЛД. Получените данни ще бъдат използвани единствено и само за подобряване на нашите услуги.

Мебели PLATAN не носи отговорност за никой друг уеб сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до уеб сайт извън този на мебели PLATAN, дори ако той включва логото на мебели PLATAN, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на мебели PLATAN, и че мебели PLATAN няма контрол върху съдържанието на този уеб сайт. Връзка от друг сайт към сайта на мебели PLATAN не означава, че мебели PLATAN подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв уеб сайт. От вас зависи да вземете предпазни мерки, за да се убедите, че всичко, избрано за употреба от вас, не съдържа вируси, “червеи”, “троянски коне” и други обекти с разрушителна природа.

Задълженията на мебели PLATAN относно продуктите и услугите на компанията се управляват само от договорите, по които те се предоставят. Ако придобиете продукт или услуга от мебели PLATAN извън този сайт и без споразумение, този продукт или услуга се предоставят „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“, без никакви гаранции, явни или неявни, и използването на този продукт или услуга е на ваша отговорност.

Доколкото е позволено от приложимия закон, мебели PLATAN при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този уеб сайт, или от всеки друг свързан уеб сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на АРИ КОМ ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.

Мебели PLATAN има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКОПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ МЕБЕЛЕН МАГАЗИН PLATAN

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. мебели PLATAN е АРИ КОМ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Съединение, 12, ЕИК 130962168, ИН по ЗДДС BG130962168, тел. 0888216226, електронна поща: import@platan.org

2. Мебелни магазини PLATAN са всички магазини от търговска верига PLATAN, чрез които се осъществява продажба на стоки и извършване на услуги, свързани с предлагания в магазините асортимент.

3. Данните на Клиента се отразяват в Договор за покупко-продажба, наричан Договора.

4. Договорът влиза в сила в момента, в който PLATAN получи плащане по него.

5. Към Договора се прилага спецификация с описание за вида на стоката и/или услугата; количество; единична цена; обща стойност и други.

6. Мебели PLATAN са длъжни да предадат стоката/извършат услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ).

7. При предаването на стоката от служител на мебели PLATAN, независимо в кой обект на фирмата, се подписва транспортна разписка имаща силата на приемо-предавателен протокол. Лесно чупливата стока задължително се разопакова при предаването, за да се установи състоянието ù.

II. ТРАНСПОРТ, РАЗНАСЯНЕ И МОНТАЖ НА СТОКИ

8. Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на стоката, не са включени в продажната й цена, освен ако не е изрично указано друго.

9. Услугите транспорт, разнасяне и монтаж се извършват по график, предварително съгласуван с Клиента. Незаявени предварително от Клиента услуги не се извършват.

10. При неточни данни, предоставени от Клиента, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Клиента на адреса в уговорения час, както и при невъзможност за разнасяне на стоката поради причини, независещи от мебели PLATAN като, но не само: препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнасяне, стоката се връща и остава в складовете на мебели PLATAN и Клиентът дължи разходите по изнасяне на стоката, транспорт до склад на мебели PLATAN и съхраняването на стоката до нейното получаване.

11. Транспорт се извършва до посочения от Клиента адрес, като получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство.

12. Разнасянето (качването) на стоката, ако има поръчана и заплатена таква услуга, се извършва до посоченото от Клиента помещение.

13. Монтажът на стоката, ако има поръчана и заплатена таква услуга, се извършва в помещение, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка, чиято денивелация в зоната на разполагане на обзавеждането да не е по-голяма от 1см/1л.м., наличие на електрозахранване и осветление в помещението. Клиентът гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи. Мебели PLATAN не носи отговорност за повреди по такива причини. За монтаж на кухни изискванията се предоставят от мебели PLATAN преди сключване на Договора и са приложение към Договора във вид на ВиК и електро схеми указващи къде трябва да се намират изводите за електричество, чиста и мръсна вода.

14. При неизпълнени изисквания за монтаж в определения ден или отказан монтаж по вина на Клиента, той дължи на мебели PLATAN неустойка, като назначаването на нова дата на доставка и монтаж се определя единствено и само от мебели PLATAN съобразена с графика за доставка и монтаж на фирмата. 

15. Мебели PLATAN не извършва монтаж на стока, която не е закупена от мебелуи PLATAN и не извършва преустройство на закупените мебели.

16. Когато монтажът се извършва от Клиента или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и ако има такива, да не ги монтира.

17. Инструкциите на производителя за монтаж и употреба на стоката са задължителни.

18. Рекламации за явни недостатъци на монтажа се правят веднага, на място, и се отбелязват в Протокол. В противен случай се счита, че Клиентът е приел монтажа без възражения.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

19. Начини на плащане: в брой във физическите обекти на фирмата; с банкова карта във физическите обекти на фирмата; с наложен платеж при доставка от куриер; чрез използване на услугите на кредитна компания, с която мебели PLATAN има сключен договор или по банков път. Фактура се издава в до 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.

20. Когато стоката не е налична в склад на мебели PLATAN, Клиентът извършва авансово плащане на цялата сума или на част от нея, големината на която част е посочена от мебели PLATAN в договора, който се сключва с клиента. Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, Договорът влиза в сила от датата на постъпване на сумата по сметката на мебели PLATAN и срокът за изпълнение на задълженията на мебели PLATAN по този договор се удължава с броя на дните от датата на сключването на Договора до датата на постъпване на пълния размер на аванса в сметката на мебели PLATAN.

21. При използване на услугите на кредитна компания, служител на мебели PLATAN представя на Клиента изчерпателна информация за условията за сключване на договор за потребителски кредит (финансиране), клаузите му, възможните схеми и начини за погасяване на кредита и размера на погасителните вноски за всяка от схемите. Във връзка с финансирането се сключва договор със съответната крдитна компания, в който мебели PLATAN се явява посредник. 

IV. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ

22. Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на мебели PLATAN. Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в транспортната разписка или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

23. Мебели PLATAN не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват.

24. В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения и оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната и, ако ползването и в този вид е невъзможно. Мебели PLATAN изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката.

25. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки филиал на мебели PLATAN, на тел. 0888216226, на claims@platan.bg или чрез формата за контакт на www.platan.bg. 

26. „Стандартна гаранция“ е предоставената от мебели PLATAN гаранция на стоки, описана в т. 29 и т. 30 от настоящите ОУ. Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са посочени в нея.

27. Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от мебели PLATAN на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Клиента. Мебели PLATAN се задължава да отстрани недостатъците в рамките на един месец от предявяване на рекламацията. Отстраняване на рекламация е безплатно за потребителя, без разходи за труд, материали, експедиране и значителни неудобства за него. След изтичане на един месец за ремонт и ако потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на намаляване на цената или разваляне на договора и възстановяване на платената сума. Потребителят не може да претендира за връщане на заплатената сума или намаляване на цената, ако стоката е заменена с нова или е поправена в рамките на един месец. Когато в рамките на две години са извършени три ремонта на една и съща стока и е налице ново значително несъответствие, Договора се разваля и заплатената сума се връща. Срокът спира да тече с времето, необходимо за поправка или замяна или за постигане на споразумение. Договорът не се разваля при незначително несъответствие.

28. Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 24 (двадесет ичетири) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

29. Мебели PLATAN не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от Клиента или други лица /вандализъм/; повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.


30. При рекламация Клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, договор, транспортна разписка или други документи (гаранционна карта и др.)

31. Мебели PLATAN не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечния срок.

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

32. В срок от 2 (два) календарни дни от сключване на Договора за покупко-продажба, Клиентът може да го прекрати, ако не е съгласен с условията по него, като в този случай мебели PLATAN се задължава да върне на Клиента внесения аванс.

33. В случай, че Договора не може да бъде изпълнен по независещи от мебели PLATAN причини, мебели PLATAN има право в срок от 7 (седем) календарни дни от сключването му да го развали или да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, мебели PLATAN съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, Договора се счита за прекратен, а заплатената от Клиента сума му се връща.

34. При невъзможност на Клиента да приеме стоката или услугата на уговорената дата, той е длъжен да уведоми мебели PLATAN поне 3 (три) календарни дни преди насрочената дата.

35. Клиентът е длъжен да заплати и да приеме стоката в срок до 7 (седем) календарни дни след определената дата в Договора. В противен случай, Клиентът дължи на мебели PLATAN разноски за съхранението на стоката в размер на 0,1 % от стойността ù за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността ù.

36. В случай че Клиентът не плати изцяло или не приеме стоката в срок до 70 (седемдесет) календарни дни, считано от определената в Договора дата за доставка, разнасяне и/или монтаж, Договорът се прекратява и стоката остава собственост на мебели PLATAN. Клиентът дължи неустойка в размер на заплатения от него аванс.

37. Когато мебели PLATAN не достави и предаде стоките в срока, определен в договора и съгласно настоящите ОУ, клиентът изисква от мебели PLATAN доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок, който се предлага на клиента от мебели PLATAN и се определя в зависимост от обстоятелствата. Ако мебели PLATAN не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, клиентът има право да развали договора. При разваляне на договора за продажба мебели PLATAN е длъжен да възстанови на клиента без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора.

38. При забавяне на предаването на стоката по вина на мебели PLATAN с повече от 5 (пет) календарни дни от договорената дата, мебели PLATAN дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността на стоката. Конкретният размер на неустойката се изчислява към момента на предаване на стоката. Плащането на неустойката се извършва до пет работни дни след изчисляване на размера съответно след достигане на максималния размер от 6%

39. При забава на плащането на дължимата сума в определения срок, Клиентът дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава до окончателното ù заплащане, но не повече от 6 % от стойността ù. Конкретният размер на неустойката се изчислява към момента на окончателното плащане на дължимата сума. Плащането на неустойката се извършва до пет работни дни след изчисляване на размера съответно след достигане на максималния размер от 6%, но преди получаване на стоката.

40. мебели PLATAN не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите, коридорите, стълбището на жилището или сградата, в която се намира то.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

41. АРИ КОМ ООД – собственик и администратор на уеб сайта https://www.platan.bg - ще използва лични данни на клиентите си единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на стоки, по който клиентите са страна, в това число и когато стоките са поръчани от уеб сайта https://www.platan.bg, както и за целите на последващ контакт с клиентите, ако са избрали да се свържат с мебели PLATAN на някои от фирмените телефони или на някой от имейл адресите на фирмата. АРИ КОМ ООД не събира и не обработва повече или други видове лични данни, отколкото са необходими за изпълнение на посочените в Политика за поверителност на уебсайт https://www.platan.bg цели. АРИ КОМ ООД ще използва личните данни на клиентите съгласно посоченото в Политика за поверителност на уеб сайт https://www.platan.bg, освен ако клиента не е дал изрично съгласие за друг вид употреба на личните му данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

42. мебели PLATAN може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си: https://www.platan.bg, като за целта уведомява Клиента, страна по неизпълнен договор, на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. В случай, че по някаква причина Клиент не бъде успешно уведомен за промяната на ОУ, тази промяна не обвързва този Клиент. В случай, че към момента на промяна на ОУ, мебели PLATAN имат сключен договор с Клиент, чието изпълнение не е приключило с предаване на вещта и плащане на цената, то Клиентът има правото, по собствена преценка, или да се откаже от договора без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение/неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението ОУ. Клиентът упражнява правото си на отказ от Договора като изпраща до мебели PLATAN писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяна на ОУ.

43. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Р. България.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ МЕБЕЛИ PLATAN, ПОСРЕДСТВОМ ПЛАТФОРМАТА ЗА ПОКУПКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между АРИ КОМ ООД, като собственик и администратор на уеб сайта https://www.platan.bg и лицата, ползващи този сайт и платформата за покупки от разстояние, находящa се на него.

I. ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

1. “НИЕ”, “мебели PLATAN”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава АРИ КОМ ООД, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1111, ул. Съединение, 12, ЕИК 130962168, тел. 0888216226, уеб сайт: https://www.platan.bg, e-mail: import@platan.org

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

“САЙТ” – означава уебсайтът, находящ се на www.platan.bg

“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://www.platan.bg.

II. ЦЕНИ

2. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

3. Mебели PLATAN си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка и таксата при плащане чрез наложен платеж.

III. ПОРЪЧКИ

4. Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни. При направа на поръчка през https://www.platan.bg, потребителят ще получи отговор на електронната си поща и/или обаждане по телефона от наш оператор, не по-късно от три работни дни след получаване на поръчката.

IV. ПЛАЩАНЕ

5. Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

- Наложен платеж

- Банков превод

- Плащане в брой в някой от физическите магазини на мебели PLATAN


6. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на мебели PLATAN цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока.

7. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка, ако има такава. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата стойност (включваща цената на стоката, цената на доставка, ако има такава), посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката, посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол, купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на мебели PLATAN сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

V. ДОСТАВКА

8. Мебели PLATAN извършва доставки чрез подизпълнители само на територията на Р. България. Дружеството си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на цената и срока на доставка. При транспорт на мебели доставката е със срок до 7 разботни дни. Срокът на доставките може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Когато се поръчва стока, която не е налична в склада, срокът за доставка може да бъде до 90 дни, като потребителят се уведомява за това след получена поръчка.

9. Точният момент на доставка на поръчките, които се доставят с куриерска фирма се уточнява в телефонен разговор с представител на куриерската фирма. В случай, че потребителят не може да приеме поръчката в уговореното време, дължи неустойка за повторна доставка в размер на заплатената цена за доставка.

10. Цената за доставка на поръчаните стоки се заплаща от Потребителя според тарифата на мебели PLATAN. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за поръчваните артикули.

11. Мебели PLATAN си запазва правото, при изпълнение на определени условия, да предоставя на потребителите отстъпки от цената на доставката.

12. Мебели PLATAN няма задължение за разнасяне по етажите и монтаж на доставените стоки, освен ако потребителят желае тази услуга, която се заплаща отделно според ценоразписите на мебели PLATAN. Услугите не могат да бъдат поръчана през сайта на мебели PLATAN и тряба да бъдат заявени на тел. 0884 022665 или имейл адрес sales@platan.bg. Да се има предвид, че услугите по разнос и монтаж се изпълняват само за гр. София и околността в радиус от 30 км. 

13. Мебели PLATAN не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

14. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакт и/или телефон при подаване на заявката, мебели PLATAN не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

VI. ДОГОВОР

15. Договорът за продажба от разстояние между мебели PLATAN и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на мебели PLATAN.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

16. АРИ КОМ ООД, като собственик и администратор на уеб сайта https://www.platan.bg, използва личните данни на клиентите единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на стоки, по който клиентите са страна, поръчвайки стоки и услуги от уеб сайт https://www.platan.bg, както и за целите на последващ контакт с клиентите, ако са избрали да се свържат с АРИ КОМ ООД на някои от телефоните или на имейлите на мебели. Мебели PLATAN не събира и не обработва повече или други видове лични данни, отколкото са необходими за изпълнение на посочените в Политика за поверителност на уеб сайт https://www.platan.bg цели. Мебели PLATAN ще използва личните данни единствено съгласно посоченото в Политика за поверителност на уебсайт https://www.platan.bg, освен ако клиента не е дал изрично съгласие за друг вид употреба на личните му данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

VIII. ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

17. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на уеб сайта https://www.platan.bg за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Дружеството или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на уеб сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този уеб сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите.

IX. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

18. На основание чл. 50 от ЗЗП купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

- Потребителят предварително писмено да информира мебели PLATAN на имейл адрес: claims@platan.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

- Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариaлна заверка на подписа) във филиал на мебели PLATAN или върната по куриер.

- Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта и. 

- Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на мебели PLATAN, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

19. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, мебели PLATAN се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда, даден по-горе банкова сметка) в срок от 10 (десет) работни дни от получаването на стоката в склада на мебели PLATAN.

X. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

20. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

21. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на мебели PLATAN се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

22. Адрес за жалби: гр. София, ул. Пчела, 2а, магазин мебели PLATAN

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

23. Мебели PLATAN се ангажира да предоставя само услугите, предствени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й като мебели PLATAN си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на мебели PLATAN, преди извършването й, поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.

24. Мебели PLATAN не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност.

25. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. Мебели PLATAN не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

26. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат Общите условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини мебели PLATAN публикувани на сайта, както и разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд. 

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (АРС) ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС

С настоящото Ви информираме, че като потребител, имате възможност да се свържете с местния орган за АРС във връзка със спор, който не сте успели да уредите директно с мебели PLATAN.

Какво е АРС?

АРС е процедура за извънсъдебно решаване на вътрешни и транс-гранични спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в Съюза и потребител, пребиваващ в Съюза, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Органите за АРС са извънсъдебни структури. Органът за АРС е неутрална страна (напр. помирител, медиатор, арбитър, омбудсман или комисия по жалбите), който мебели PLATAN ще използва за уреждане на спор в случай, че потребителят реши да търси извънсъдебно решаване на спора. Процедурата за АРС е евтина, лесна и бърза, и следователно е изгодна, както за потребителите, така и за търговците, които могат да избегнат съдебните разходи и продължителните съдебни процедури.

Как мога да подам жалба съгласно процедурата за АРС?

Ако искате да подадете жалба, моля свържете се с Вашия национален орган за АРС, който е посочен по-долу. Този орган за АРС също ще може да отговори на всички Ваши въпроси, които са свързани с този процес.

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище:

град София*

пл. Славейков 4 А

София, 1000

България

http://www.kzp.bg

*Този орган за АРС е включен в националните листи на органите за АРС, които отговарят на задължителни изисквания за качество, установени от Директивата за АРС (Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове)

Кликнете тук за сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове.